0

aplikacje

id #2647654 11.01.2022

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw organizacji szkoleń Wydział ds. Szkoleń Inspekcyjnych, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje potrzeby szkoleniowe inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na podstawie danych zgromadzonych z GITD i WITD oraz ustala kierunki doskonalenia zawodowego;
 • Opracowuje plany i szczegółowe harmonogramy szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego i kursów specjalistycznych, uzgadnia programy szkoleń oraz najbardziej przydatne metody, formy i techniki nauczania z wykładowcami i firmami szkoleniowymi;
 • Prowadzi sprawy organizacyjne, szacuje koszty szkoleń i prowadzi sprawy związane z wyborem wykonawców szkoleń, przygotowuje zapytania ofertowe i ustala ceny szkoleń, sporządza projekty umów, nadzoruje szkolenia oraz wykonawców szkoleń;
 • Dokonuje oceny organizowanych szkoleń;
 • Bierze udział w procesie wydawania legitymacji, upoważnień i odznak dla inspektorów Inspekcji w tym przyjmuje wnioski o wydanie lub wymianę dokumentów, przygotowuje zamówienia w zakresie wydruku i personalizacji;
 • Planuje i prowadzi czynności organizacyjno-administracyjne, w tym obsługę komisji egzaminacyjnej.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.


Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane. Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gitd/dokumenty-do-pobrania. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.Szczegółowe informacje dotyczące

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Koło 20.01.2022
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Inowrocław 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siedlce 20.01.2022
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more