0

aplikacje

id #2647627 11.01.2022

naczelnik wydziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

15-554 Białystok Dojlidy Fabryczne 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie Wydziałem Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000: przeglądanie i desygnowanie korespondencji na podległe stanowiska pracy w celu przygotowania propozycji załatwienia poszczególnych spraw; udziela wskazówek co do sposobu załatwienia spraw; nadzorowanie przestrzegania dyscypliny i terminowości.
 • Udzielanie wskazówek i merytoryczne nadzorowanie realizacji zadań przez podległych pracowników - w celu zapewnienia odpowiedniej jakości przedkładanych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku propozycji rozstrzygnięć (pism, postanowień, decyzji) w zakresie obszarowej ochrony przyrody, gatunkowej ochrony roślin, zwierząt i grzybów oraz innych spraw prowadzonych przez Wydział
 • Koordynowanie, udzielanie wskazówek i merytoryczne nadzorowanie przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących form ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.
 • Nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE, w celu zachowania właściwego stanu celu ochrony danego obszaru Natura 2000.
 • Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wydziału i wykonanych zadań celem przedłożenia ich Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Nadzorowanie oraz koordynowanie zadań z zakresu zagospodarowania terenów dot. realizacji inwestycji, inwestycji celu publicznego na terenach objętych ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody w celu realizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Nadzór nad planowaniem oraz realizacją budżetu, a także pozyskiwaniem środków pozabudżetowych i gospodarowaniem nimi w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy • Stanowisko pracy mieści się na II piętrze.

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Urząd nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 • Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku, po uprzednim umówieniu się telefonicznym. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 20.01.2022
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kętrzyn 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siedlce 20.01.2022
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more