0

aplikacje

id #2647612 11.01.2022

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów oraz aktualizacji: Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego (WPZK), Planu Wprowadzenia Ograniczeń w Zakresie Obrotu Paliwami i Zmniejszenia Zużycia Paliw, Planu Postępowania Awaryjnego Województwa Dolnośląskiego w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz uzgadnianie Planu Ograniczeń Dostaw Ciepła i Wojewódzkiego Planu Ratowniczego, koordynowanie opracowywania procedur do WPZK oraz prowadzenie wykazu infrastruktury krytycznej, opracowywanie wyciągów i przekazywanie informacji o infrastrukturze krytycznej właściwym organom i służbom, analizowanie, weryfikowanie i opiniowanie planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz przedkładanie planów i ich aktualizacji do uzgodnienia,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli wykonywania zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze województwa w zakresie obszaru ochrony ludności,
 • prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie województwa, podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody, Prezesa NBP, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w tym zakresie,
 • przygotowywanie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, analizowanie przestawionych do zatwierdzenia powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz opiniowanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego przed zatwierdzeniem ich przez wojewodę,
 • zapewnianie merytorycznej i organizacyjnej obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przekazywanie zespołowi zarządzania kryzysowego obsługującemu ministra właściwego ds. wewnętrznych i Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa,
 • przygotowywanie projektów procedur dotyczących działania wojewody podczas zdarzeń kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu oraz opracowywanie raportu cząstkowego oraz raportu o zagrożeniach terrorystycznych dotyczących województwa - na potrzeby raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz na potrzeby wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim,
 • współpraca z przedstawicielami ministerstwa właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw energetyki, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej oraz z organami samorządu terytorialnego.


Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 23.01.2022
Stażysta w laboratorium R&I 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik ds. Rejestracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 26.01.2022
Recruiter with Russian 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Specjalista ds. Windykacji Prawnej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more