0

aplikacje

id #2643225 07.01.2022

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw kontroli koncentracji Departament Kontroli Koncentracji

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach koncentracji na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych.
 • Inicjuje i prowadzi postępowania wyjaśniające w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i przygotowuje projekty pism kończących te postępowania.
 • Inicjuje i prowadzi postępowania antymonopolowe w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielania danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w toku tych postępowań.
 • Współpracuje z organami antymonopolowymi Państw Członkowskich w sprawach koncentracji oraz opiniuje wnioski przedsiębiorców w sprawach koncentracji przysyłane przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKiK.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKiK.
 • Uczestniczy w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.
 • Przygotowuje pisma procesowe oraz reprezentuje Prezesa UOKiK w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu kontroli koncentracji w celu obrony stanowiska Prezesa UOKiK zawartego w zaskarżonych rozstrzygnięciach.
 • Uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.


Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w zakresie stosowania prawa lub analiz ekonomicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji; znajomość kpa i kpc; orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii; umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce; umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie kompetencji: umiejętność działania pod presją czasu.
 • Inny język Wspólnoty na poziomie B2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 20.01.2022
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 20.01.2022
kierownik działu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more