0

aplikacje

id #2641612 05.01.2022

ASYSTENT PROKURATORA

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/0028


Obowiązki:

Nabór w drodze konkursu:
praca na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu (1 etat) oraz w Prokuraturze Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu (1 etat)Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa komputera MS OFFICE

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich a takze nie był prawomocnie skazany za umyslne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego;2. jest niskazitelnego charakteru;3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub ukończył zagraniczne studia uznane w Polsce;4. ukończyłn 24 lata


Miejsce pracy: Grudziądzka 45, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta prokuratora do zgłoszenia dołącza:1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;2. życiorys ( własnoręcznie podpisany) oraz informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;3. kwestionariusz osobowy (druk do pobrania na stronie internetowej)4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze- druk do pobrania na stronie internetowej);6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania na stronie internetowej);7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;8. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu ( do pobrania na stronie internetowej);9. informację z Krajowego rejestru Karnego o niekaralności.Do zgłoszenia kandydat może dołaczyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiagniecia, w szczególności potwierdzajace złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń lub przesłać pocztą w terminie do dnia 04 lutego 2022 r. - za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Konkurs składa się z trzech etapów:Pierwszy etap - powołana przez Prokuratora Okręgowego w Toruniu Komisja konkursowa dokonuje oceny czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne przystąpienia do konkursu;Drugi etap - test obejmujący 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna. Inne informacjeWyniki pierwszego etapu konkursu tj. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu oraz listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu, informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Toruniu oraz udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.Informacja o wynikach kolejnych etapów konkursu

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdynia 19.12.2021
Fizjoterapeuta 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 01.01.2022
ASYSTENT DIETETYKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
ASYSTENT SĘDZIEGO 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
asystent 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
FIZJOTERAPEUTA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more