0

aplikacje

id #2640297 01.01.2022

ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W INOWROCŁAWIU ( KD-111-31/21 ) (NR 2995)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2995


Obowiązki:

asystent sędziego

Informacje o naborze dostępne są pod adresem :
https://bip.inowroclaw.sr.gov.pl/artykul/225/1136/konkurs-na-stanowisko-asystenta-sedziegoWymagania:

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), prawnicze

Pozostałe wymagania:

  • Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2. jest nieskazitelnego charakteru;3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;4. ukończył 24 lata.


Miejsce pracy: Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, powiat: inowrocławski, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Informacje o naborze:https://bip.inowroclaw.sr.gov.pl/artykul/225/1136/konkurs-na-stanowisko-asystenta-sedziegoTermin składania dokumentów 17.01.2022r.Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów; 4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia w załączniku); 7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 17 stycznia 2022r.: 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;2. nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.Konkurs składa się z trzech etapów: 1. etap pierwszy wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;2. etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;3. etap trzeci rozmowa kwalifikacyjnaLista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 21 stycznia 2022 roku.Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 1 lutego 2022r. godz. 10.00 budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more