0

aplikacje

id #2591456 25.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw zapobiegania szkodom w środowisku i naprawy ich skutków oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Oddział Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku

00-015 Warszawa Sienkiewicza 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Uczestniczenie w prowadzeniu postępowań związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem szkody w środowisku w powierzchni ziemi i w wodzie, w celu zapobiegania oraz efektywnej naprawy ich skutków.
  • Uczestniczenie w prowadzeniu postępowań związanych z ustalaniem projektów planów remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w celu przywrócenia czystości gleby i ziemi do obowiązujących standardów.
  • Uczestniczenie w aktualizacji rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku w celu powiększenia bazy danych dotyczących zagrożeń dla środowiska i ludzi.
  • Uczestniczenie w przygotowaniu opinii o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych przedsięwzięć i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko) z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska ich budowy i eksploatacji.


Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :


- praca administracyjno - biurowa,


- zagrożenie korupcją, - praca w terenie,


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- oświetlenie naturalne i sztuczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

- dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem -WOOŚ-IV.8/14 - starszy inspektor,


- oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ),


-CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,


- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,


- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca" - tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową,


- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto nie mniej niż 3100,00 zł.


Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen. UWAGA Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.01.2022
Lider Planowania Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji - stabilna praca 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. zamówień publicznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more