0

aplikacje

id #2591435 25.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw dokumentacji audytowej i obsługi kancelaryjnej zespołu w Zespole ds. Audytu Wewnętrznego

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przechowuje i porządkuje zgodnie z procedurą audytową zbiory dokumentacji zgromadzonej przez audytora wewnętrznego w trakcie zadań audytowych,
 • Przygotowuje na podstawie sprawozdań z zadań audytowych zestawienia zawartych w nich zaleceń,
 • Przyjmuje, rejestruje, przechowuje i wysyła dokumenty jawne zespołu oraz sporządza wykazy spraw niezałatwionych,
 • Uczestniczy w przygotowaniu sprawozdań z wykonania planu audytu poprzez sporządzanie zestawień rozliczających czas pracy poświęcony na zadania audytowe wykorzystując ewidencję prowadzoną przez audytora wewnętrznego,
 • Przygotowuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych oraz sporządza spisy dokumentacji archiwalnej,
 • Prowadzi ewidencję rzeczowych składników majątku oraz dokumentacji przychodowo-rozchodowej sprzętu i wyposażenia będącego w użytkowaniu zespołu oraz monitoruje stan użytkowanego sprzętu i mienia,
 • Przygotowuje skierowania na badania lekarskie, wprowadza dane z orzeczeń lekarskich do systemu i prowadzi ewidencję wydanych skierowań oraz monitoruje terminowość w sprawach profilaktycznej opieki zdrowotnej,


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, monotonia pracy, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 •  UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,9000 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracyWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie: - instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji,
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Komunikatywność
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 23.01.2022
Dyrektor Produktu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 26.01.2022
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 26.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more