0

aplikacje

id #2585724 21.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ochrony środowiska w Rejonie w Garwolinie Oddziału GDDKiA w Warszawie

03-808 Warszawa ul. Mińska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy związane z ewidencją kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w obszarze gospodarki wodno- ściekowej
 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem ekranów akustycznych
 • bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie ochrony środowiska
 • bierze udział w komisjach odbiorowych związanych z konserwacją odbiorników ścieków deszczowych odprowadzanych z pasa drogowego
 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej
 • prowadzi sprawy związane z odpadami
 • prowadzi korespondencję z zakresu ochrony środowiska dla powierzonych zadań, w tym udziela odpowiedzi na skargi, interpelacje i zapytania związane z zagadnieniami środowiskowymi
 • współpracuje z organami administracji samorządowej


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca w terenie,


-      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


-      obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,  


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawa prawo ochrony środowiska
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu: Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o drogach publicznych, ustawa o odpadach, ustawa prawo budowlane


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Słupsk 29.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more