0

aplikacje

id #2585721 21.11.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad ośrodkami szkolenia w Wydziale Infrastruktury

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie rozpatrywania wniosków o wpis lub o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub ośrodek doskonalenia techniki jazdy - przygotowuje projekty zaświadczeń o wpisie do rejestru, decyzje o odmowie wpisu do rejestru lub o zakazie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców w tym zakresie.
 • Przeprowadza kontrole w ośrodkach szkolenia oraz ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) celem oceny spełniania przez te ośrodki wymagań określonych prawem, zgodności prowadzonych szkoleń z obowiązującymi programami szkoleń oraz prowadzenia dokumentacji wymaganej w związku z wykonanymi szkoleniami.
 • Analizuje przekazywane Wojewodzie Śląskiemu informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dane o ukończeniu kursu celem sprawdzenia pod względem formalnym poprawności realizacji obowiązku nałożonego na kierowników ośrodków szkolenia wynikającego z ustawy o transporcie drogowym.
 • Prowadzi rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub ODTJ oraz ewidencje jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ODTJ.
 • Przekazuje do centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dane o dokonaniu wpisu lub wykreśleniu przedsiębiorcy do/z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub ośrodek doskonalenia techniki jazdy.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie – kontrole infrastruktury ośrodka szkolenia i techniki jazdy. Nietypowe godziny pracy – przeprowadzanie kontroli w godzinach odbywania szkoleń. Praca pod presją czasu – wpis do rejestru działalności regulowanej powinien być dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z kompletem dokumentów. Kontakty zewnętrzne z kierownikami ośrodków szkolenia celem uzyskania wyjaśnień do prowadzonych spraw. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 05.12.2021
Kierownik/Kierowniczka ds. rekrutacji i EB 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 02.12.2021
Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 01.12.2021
starszy inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more