0

aplikacje

id #2585716 21.11.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw realizacji budżetu dysponenta trzeciego stopnia i środków pozabudżetowych w Biurze Organizacyjno – Budżetowym

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję zaangażowania środków budżetowych w zakresie wydatków dysponenta trzeciego stopnia w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej i kontroli wydatków.
 • Monitoruje i analizuje realizację wniosków o wyrażenie zgody na realizację wydatków, zaangażowanych umów i wydatkowanych już środków budżetowych oraz przygotowuje okresowe informacje zarządcze w tym zakresie.
 • Opiniuje wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym przed sporządzeniem decyzji Wojewody Śląskiego o zmianach planu finansowego wydatków w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w toku wykonywania budżetu.
 • Prowadzi oraz monitoruje kompletność centralnych rejestrów wniosków oraz centralnego rejestru umów w celu zapewnienia rzetelnej i aktualnej bazy dokumentów potwierdzających zaangażowanie środków w planie finansowym.
 • Monitoruje stopień wykorzystania planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania środków ujętych w planie finansowym oraz przygotowania propozycji zmian.
 • Prowadzi ewidencję zaangażowania środków pozabudżetowych w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej i kontroli wydatków.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane jest na II piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych.


Kontakty z: kontrahentami w celu pozyskania informacji bądź dodatkowych wyjaśnień w zakresie realizowanych płatności, innymi urzędami w celu pozyskania informacji w zakresie realizowanych dyspozycji (np. sądy) lub w celu wymiany doświadczeń w sprawach niestandardowych (np. inne urzędy wojewódzkie), kontrolerami NIK oraz innych organów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
  wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 23.11.2021
Pracownik produkcji (k/m) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.11.2021
Pracownik Produkcji (praca dla Pań i Panów) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more