0

aplikacje

id #2585703 21.11.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w tym: analizuje złożone dokumenty oraz wzywa strony do uzupełnień, prowadzi przesłuchania stron i świadków w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie, dokonania jego oceny i przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach zezwoleń na pracę w celu zapewnienia cudzoziemcom dostępu do polskiego rynku pracy i jego ochrony
 • Uchyla wydawane zezwolenia.
 • Prowadzi bieżący monitoring sytuacji na lokalnym rynku pracy w celu opracowania i aktualizacji kryteriów wydawania zezwoleń na zatrudnienia cudzoziemców.
 • Współuczestniczy w kontroli w Powiatowych Urzędach Pracy w zakresie stosowania przepisów dotyczących wydawania pracodawcom informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
 • Sporządza zawiadomienia, wyjaśnienia oraz odpowiedzi na zapytania właściwych organów, instytucji oraz osób fizycznych.
 • Obsługuje systemy informatyczne: Chronos, POBYT v.2, ZC w celu rejestracji złożonych wniosków i aktualizacji danych.
 • Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw do archiwum zakładowego.


Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata • Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone        w niniejszym ogłoszeniu.


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu • Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

 • Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub                    e-mailem,

 • Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,

 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 • Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym


5 ETAP Finalna decyzja i informacja

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 22.11.2021
Specjalista w Wydziale Najmu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 22.11.2021
Specjalista w Wydziale Mieszkaniowym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 23.11.2021
Pracownik produkcji (k/m) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more