0

aplikacje

id #2585701 21.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw wsparcia i zabezpieczenia technicznego gmachu Ministerstwa Finansów w Wydziale Inwestycji i Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje prace remontowe wykonywane przez pracowników warsztatu tapicerskiego, stolarskiego, ślusarskiego, hydraulicznego i malarskiego, w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych zadań wydziału
 • Prowadzi czynności związane z planowaniem i dokonywaniem zamówień publicznych, zakupów, dostaw oraz usług, na potrzeby komórek organizacyjnych. Organizuje i uczestniczy w postepowaniach o udzielanie zamówień publicznych dotyczących zapewnienia komórkom organizacyjnym dostępu do zewnętrznych usług i dostaw, niezbędnych do realizacji zadań. Sporządza umowy oraz nadzoruje ich realizację przez podmioty obsługujące urząd.
 • Analizuje i ocenia stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej, w celu planowania potrzeb remontów i modernizacji. Sporządza niezbędną dokumentację do postępowań przetargowych na ww. potrzeby.
 • Uczestniczy w opracowywaniu założeń technicznych pod projekty inwestycyjne i remontowe urządzeń dźwigowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania realizowanych w gmachu, w celu optymalizacji stosownych rozwiązań technicznych.
 • Planuje i sporządza wnioski i zapotrzebowania na materiały, urządzenia, środki ochrony osobistej, zgodnie z wymogami BHP.
 • Uczestniczy w odbiorze prac remontowych i inwestycyjnych w zakresie remontów urządzeń dźwigowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania prowadzonych przez firmy zewnętrzne.
 • Koordynuje usługi transportowe w obrębie nieruchomości i lokali ministerstwa związanych z dostarczaniem komórkom organizacyjnym wyposażenia, wody, materiałów biurowych i mebli oraz przeprowadzek komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy w czasie remontów pomieszczeń.
 • Koordynuje prace związane z niszczeniem materiałów niearchiwalnych i dokumentacji przeznaczonej do brakowania na podstawie zgody właściwego organu archiwalnego, na wniosek komórek organizacyjnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędachInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 26.11.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista ds. controllingu produkcjnego (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 26.11.2021
inspektor nadzoru nad żeglugą 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koło 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 28.11.2021
Dyrektor Kontrolingu (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more