0

aplikacje

id #2581544 19.11.2021

DS. BHP I P. POŻ.

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/3445


Obowiązki:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za całokształt prac związanych z BHP i p. poż. w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Ważniejsze zadania:

przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp i p.poż.;

przygotowywanie instrukcji stanowiskowych bhp i p. poż.;

przeprowadzanie kontroli warunków pracy pracowników Urzędu oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.;

opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jego aktualizacja;

dokonywanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy oraz jej aktualizacja;

udział w dochodzeniach powypadkowych i sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wypadków;

bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach dotyczących bhp i p. poż. wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy;

współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności kierowanie pracowników i organizowanie okresowych badań lekarskich;

przeprowadzanie postępowań w zakresie obsługi bhp i p. poż. dla jednostek miejskich oraz w zakresie wyboru medycyny pracy dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Warunki pracy na stanowisku:

intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

wymuszona pozycja ciała;

zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku związanym z odpowiedzialnością;

praca samodzielna;

praca w budynku bez windy.
Wynagrodzenie od 2000 zł brutto (1/2 etatu) - w zależności od posiadanego doświadczenia.
Link do ogłoszenia o naborze: http://bip.um.slupsk.pl/praca/787.html
Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; ogólny staż pracy: minimum 3 lata stażu pracy w służbie BHP; posiadanie aktualnego szkolenia okresowego dla służb BHP; posiadanie aktualnych uprawnień p. poż.; kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią; pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych; dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego; umiejętność opracowywania instrukcji i
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more