0

aplikacje

id #2581525 19.11.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1990


Obowiązki:

ustalenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,
-prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności wszelkich sprawozdań, opracowywanie planu finansowego jednostki, nadzór nad bieżącą realizacją planu finansowego jednostki, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej, nadzór i weryfikacja sporządzonych list wypłat zatrudnionych pracowników, nadzór i weryfikacja naliczania i rozliczania zobowiązań wynikających z wynagrodzeń pracowników
z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, terminowe sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczających do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, weryfikacja i nadzór nad sporządzaniem sprawozdań budżetowych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, weryfikacja i nadzór nad sporządzaniem innych sprawozdania finansowe związane z realizacją zadań ŚDS, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku. Współpraca z bankiem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta Olsztyna, Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami, stosowanie aktualnych przepisów prawa, z jednoczesnym zachowaniem tajemnicy służbowej.
Prawidłowe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji i pieczątek. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę,
wykonywanie poleceń Dyrektora ŚDS w zakresie wykonywanej pracy.
Godziny pracy między 6:30-16 wg. grafikaWymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Niezbędne jest spełnienie warunków określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowym w jednostce budżetowej minimum 3 lata.Uprawnienia/Umiejętności: obsługa KSAT, Płatnika, Progman Płace, Zgodnie z art. art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Głównym Księgowym może zostać osoba, która:-ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że, odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;- posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;- spełnia jeden z poniższych warunków:ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów


Miejsce pracy: Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

młodszy księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Stargard 17.11.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY 1/2 ETATU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 12.11.2021
starszy księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 18.11.2021
księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kołobrzeg 19.11.2021
SAMODZIELNA KSIĘGOWA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more