0

aplikacje

id #2581496 19.11.2021

starszy technik

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy technik w Zespole Diagnostyki Nawierzchni w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

80-354 Gdańsk ul. Subisława 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje wyniki przeprowadzonych pomiarów w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Diagnostyki Nawierzchni w tym dla zadań ujętych w programach rządowych
 • Wykonuje pomiary nawierzchni w tym dla zadań ujętych w programach rządowych,
 • Wykonuje badania w zakresie rozpoznania konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów, w tym dla zadań ujętych w programach rządowych,
 • Pobiera próby w terenie i transportuje je do Laboratorium,
 • Przygotowuje materiały do monitoringu jakości robót, na podstawie wykonanych pomiarów na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań,
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze oraz przy prowadzeniu pojazdu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego samochodem służbowym, nieprzystosowanym do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii „B”
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii „B+ E”
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 29.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 29.11.2021
inspektor farmaceutyczny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more