0

aplikacje

id #2576530 18.11.2021

ASYSTENT RODZINY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2425


Obowiązki:

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego;
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół
roku;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i o jej członkach;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną i przedkładanie jej
kierownikowi projektu;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi
się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc
przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, brak

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: - obywatelstwo polskie, - wykształcenie: 1) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. Nr 149 poz. 887) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną - nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, - wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - nie wykonuje obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta będzie prowadzona.Wymagania dodatkowe: a. znajomość przepisów z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem; b. obsługa komputera; c. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym; d. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; e. znajomość
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kielce 15.11.2021
Recepcjonista / Recepcjonistka 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.11.2021
asystent 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 27.11.2021
Asystent w Zespole Cen Transferowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 18.11.2021
ASYSTENT PRAWNY (NR 5157) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Radymno 19.11.2021
PIELĘGNIARKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more