0

aplikacje

id #2576433 18.11.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania odwoławcze oraz zażaleniowe w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa (w tym nieruchomości rolnych) oraz decyzji wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.
 • Prowadzi postępowania w sprawach związanych ze skargami i zażaleniami na bezczynność organów wykonujących zadania rządowe w zakresie gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Przeprowadza kontrolę z zakresu prawidłowości stosowania przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów/prezydentów miast wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 • Prowadzi postępowania w przedmiocie wyłączenia organów ustawowo umocowanych z uwagi na konflikt interesów.
 • Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach ustalenia czy dana nieruchomość rolna podpadała pod działanie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach poświadczenia ostateczności archiwalnych aktów administracyjnych dotyczących wywłaszczenia oraz przejęcia nieruchomości.
 • Prowadzi postępowania w I Instancji w sprawach przekazywania nieruchomości rolnych na rzecz osób prawnych Kościoła Katolickiego.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją. Obsługa klienta zewnętrznego. Reprezentowanie Urzędu w postępowaniach przed WSA w Gliwicach oraz NSA w Warszawie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 26.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 25.11.2021
zastępca kierownika oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 26.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more