0

aplikacje

id #2576425 18.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale dw. z Przestępczością Samochodową

04-007 Warszawa ul. Grenadierów 73/75

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sekretariat wydziału, w tym: przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty jawne oraz przesyłki:
 • prowadzi rejestr eRCDŚ (Rejestr Czynności Dochodzeniowo_Śledczych);
 • rejestruje i doręcza korespondencję, przesyłki zgodnie z dekretacją kierownika wymienionej komórki upoważnionym pracownikom/policjantom;
 • przygotowuje korespondencję i dokumentację przeznaczoną do wysłania;
 • rozlicza policjantów i pracowników wydziału z dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku służby/pracy, przeniesienia lub delegowania;
 • prowadzi rejestry, dzienniki korespondencyjne, podawcze, skorowidze rzeczowo-imienne;
 • brakuje dokumentację niearchiwalną kategorii BC;
 • przyjmuje akta spraw ostatecznie załatwionych w celu ich przekazania do składnicy akt w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • sporządza inwentaryzację roczną spraw i dokumentów;
 • sporządza okresowe wykazy spraw niezakończonych, pozostających w posiadaniu policjantów/pracowników wydziału.


Warunki pracy


 •  praca administracyjno-biurowa, 

 • praca przy monitorze ekranowym; 

 • praca przy oświetleniu mieszanym; 

 • stres związany z  obsługą klientów zewnętrznych;

 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windyi podjazdów wewnątrz budynku).

 • brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń.

 • LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE DATĄ ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).  Kandydaci/kandydatki  zakwalifikowani/e zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,5786 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej.  Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługe lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obsługa komputera, urządzeń biurowych;
 • umiejętności interpersonalne i współpracy;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 02.12.2021
Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 30.11.2021
inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more