0

aplikacje

id #2576422 18.11.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE).
 • Przyjmuje wnioski składane przez klientów Urzędu o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także wydaje karty pobytu oraz udziela informacji w tym zakresie.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przedłużenia wiz Schengen lub wiz krajowych cudzoziemcom.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wydawania cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, tymczasowych polskich dokumentów podróży, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz kart pobytu.
 • Obsługuje systemy: VIS (Wizowy System Informacyjny) i SIS II (System Informacyjny Schengen) oraz prowadzi rejestry w sprawach z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SI Pobyt).
 • Udziela klientom odpowiedzi, niezbędnych wskazówek oraz wyjaśnień w zakresie obsługi cudzoziemców.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie (wizje lokalne dotyczące oględzin mieszkań lub miejsc pracy cudzoziemców - niejednokrotnie w godzinach popołudniowych). Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją oraz naciskami grup przestępczych. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego (cudzoziemcy, pracodawcy) w celu przyjęcia dokumentów, udzielania informacji. Na stanowisku pracownik kontaktuje się z: funkcjonariuszami Straży Granicznej, funkcjonariuszami Policji oraz ABW, Powiatowymi Urzędami Pracy, Centralną Ewidencją Informacji Działalności Gospodarczej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 23.11.2021
Młodszy Specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 22.11.2021
Specjalista w Wydziale Najmu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 21.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 23.11.2021
Pracownik produkcji (k/m) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 22.11.2021
Operator Produkcji - I ZMIANA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more