0

aplikacje

id #2576401 18.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Departamencie Strategii i Działań Systemowych

01-171 Warszawa ul. Młynarska 46

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie działania systemowego, inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów, w tym w szczególności w obszarze bezpieczeństwa pacjenta
 • Dokonuje analizy skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów wymagających naprawy w systemie ochrony zdrowia
 • Przeprowadza i opracowuje analizy systemowe, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa pacjenta, w obszarze międzynarodowym oraz w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w ramach właściwości Departamentu
 • Opracowuje strategie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na potrzeby działań systemowych Rzecznika oraz uczestniczy w ich wdrażaniu
 • Współpracuje z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w tym również kontakty międzynarodowe
 • Uczestniczy w posiedzeniach parlamentarnych, zespołach roboczych, konferencjach i spotkaniach związanych z ochroną zdrowia. Koordynuje prace zespołów powołanych przy Rzeczniku Praw Pacjenta wspieranych i współpracujących z Departamentem


Warunki pracy


 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 

 • Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kadry@rpp.gov.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub w obszarze związanym z ochroną zdrowia lub przy obsłudze prawnej lub w zakresie planowania i analiz


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ww. ustawy, ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy obowiązków, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Wieluń 30.11.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kościan 30.11.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Szczecin 30.11.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 30.11.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 30.11.2021
  inspektor ochrony zabytków 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more