0

aplikacje

id #2576388 18.11.2021

wizytator

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu, przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • prowadzenie kontroli w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w celu podniesienia jakości sprawowania przez nich nadzoru pedagogicznego zgodnego z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa,
 • gromadzenie, weryfikowanie danych i opracowywanie informacji, sprawozdań dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz wykonywanych zadań w celu doskonalenia pełnionego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego,
 • opracowywanie stosownej dokumentacji w ramach wykonywanych zadań w celu przedstawienia jej do zaopiniowania przełożonemu i zatwierdzenia kuratorowi oświaty.


Warunki pracy

Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.


Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończoną formę doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.
 • 2. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięć lat stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • 3. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • praca pod presją czasu.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 29.11.2021
inspektor farmaceutyczny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more