0

aplikacje

id #2576171 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Zespół Inwestycji i Remontów w Wydziale Nieruchomości

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi nadzór nad utrzymaniem w ruchu instalacji i urządzeń sanitarnych w garnizonie lubuskim,
 • planuje remonty, modernizację, konserwację urządzeń sanitarnych,
 • organizuje okresowe kontrole stanu technicznego i ocen technicznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych w obiektach garnizonu lubuskiego,
 • przygotowuje i prowadzi całość spraw związanych ze zleceniem prac w zakresie sanitarnym,
 • inicjalizuje procedury przetargowe na prace budowlane oraz realizacje inwestycji z zakresu sanitarnego,
 • bierze udział w pracach komisji na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji z zakresu sanitarnego,
 • współpracuje z inspektorami p.poż. i BHP,
 • współpracuje z jednostkami projektowymi.


Warunki pracy

- praca biurowa,


- praca na terenie podległych jednostek w zakresie branży sanitarnej,


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- konieczność przemieszczania się po obiekcie,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz windę,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.388,37 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).


Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.


Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 


Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 01.03.2022 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
pracy w budownictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość procesu budowlanego,
 • znajomość Prawa Budowlanego,
 • znajomość zasad sztuki budowlanej
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”-
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 25.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wołów 25.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 24.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more