0

aplikacje

id #2576166 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw postępowań administracyjnych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne

00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych oraz wezwań i innych pism procesowych organu dokonując jednocześnie ewidencji;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w odniesieniu do decyzji administracyjnych Głównego Inspektora na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o transporcie drogowym;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych, określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu o którym mowa w zadaniu 1 i 2;
 • Analizuje w trakcie procesu odwoławczego rozstrzygnięcia podejmowane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego pod względem najczęściej popełnianych błędów proceduralnych i merytorycznych;
 • Udziela informacji prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego w sprawach dotyczących zadań Inspekcji Transportu Drogowego oraz udziela informacji stronom o postępowaniach prowadzonych przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego;
 • Współpracuje z Wydziałem Postępowań Sądowych w prowadzonych postępowaniach sądowych, w tym również reprezentuje Głównego Inspektora Transportu Drogowego przed sądami oraz organami lub innymi podmiotami, a także w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych;
 • Współpracuje z Biurem Nadzoru Inspekcyjnego w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Niekorzystne czynniki psychospołeczne – monotonia pracy. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.


 


Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:


kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.


 


Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane.


 


Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koło 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rawicz 26.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 26.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 26.11.2021
Specjalista ds. Obsługi Magazynowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more