0

aplikacje

id #2576163 17.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw budżetu państwa w Wydziale Sprawozdawczości Budżetu Państwa, Departament Budżetu Państwa

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, kontroluje pod względem formalno-rachunkowym i analizuje pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami sprawozdania dysponentów części budżetowych, w celu uzyskania rzetelnych danych do utworzenia łącznej bazy danych z wykonania budżetu państwa stanowiącej podstawę do sporządzania sprawozdań i zestawień analitycznych z wykonania budżetu państwa.
 • Przyjmuje, kontroluje pod względem formalno-rachunkowym i analizuje pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami sprawozdania państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej oraz kontroluje ich wzajemne powiązania z budżetem państwa.
 • Bierze udział w opracowywaniu i uzgadnianiu miesięcznych sprawozdań operatywnych z wykonania budżetu państwa, w celu prezentacji rzetelnych danych z wykonania budżetu państwa i realizacji ustawowego obowiązku podawania do publicznej wiadomości miesięcznych informacji z wykonania budżetu państwa.
 • Uczestniczy w opracowywaniu i uzgadnianiu, przy współpracy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, zestawień tabelarycznych stanowiących część rocznych sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej.
 • Przyjmuje i kontroluje pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania finansowe przekazywane do Ministerstwa Finansów przez państwowe jednostki budżetowe.
 • Uczestniczy w opracowywaniu zestawień z bazy danych na potrzeby kierownictwa i kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na korespondencję, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie finansów publicznych.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiącaWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów publicznych lub księgowości lub analizy finansowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 29.11.2021
starszy inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 29.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more