0

aplikacje

id #2576159 17.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw zabytków nieruchomych Delegatura w Ełku

10-076 Olsztyn ul.Podwale 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działań w celu przygotowania projektów postanowień, decyzji administracyjnych, zaleceń konserwatorskich i opinii w/s prac przy zabytkach nieruchomych, w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w ustawą
 • przygotowywanie i konsultowanie z bezpośrednim przełożonym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, wnioski do właściwych organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego bądź do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego oraz prowadzi procedurę nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • przygotowywanie i konsultowanie z bezpośrednim przełożonym projektów wniosków i postanowień w celu uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaopiniowania studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, poprzez zbieranie niezbędnych informacji w tym zakresie i przekazywanie ich bezpośredniemu przełożonemu
 • uczestniczenie w prowadzeniu inspekcji obiektów nieruchomych oraz uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez upoważnionych do tego pracowników posiadających kwalifikacje do ich przeprowadzenia, w celu stwierdzenia stanu zachowania, określenia sposobu prawidłowości użytkowania, oceny zakresu i prawidłowości wykonywanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, potwierdzone protokołami z powyższych czynności oraz zakończone stosownymi zaleceniami i właściwymi decyzjami
 • współdziałanie na rzecz realizacji zadań statutowych WUOZ. Uzyskuje i przekazuje bezpośredniemu przełożonemu informacje o zabytkach nieruchomych, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustalaniu lokalizacji kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie użytku publicznego
 • prowadzi wszystkie czynności kancelaryjne przy pomocy systemu EZD Spektrum, zgodnie z zarządzeniem WKZ


Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu;


- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie);


- wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych, zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie;


- ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, drzwi o odpowiedniej szerokości;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

·         Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu);


·         Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia, opatrzona bieżącą datą;


·         Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;  


·         Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów;


·         Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wieluń 30.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legnica 30.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
kierownik zespołu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more