0

aplikacje

id #2576139 17.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw księgowości syntetycznej kosztów w Biurze Kadr, Płac i Budżetu

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie operacji finansowo – gospodarczych w systemie finansowo – księgowym w zakresie dokumentów ewidencjonowanych w rejestrze zakupu w celu właściwego ujęcia danych w księgach rachunkowych Urzędu
 • sporządzanie danych do harmonogramu wydatków oraz modyfikacji harmonogramu w trakcie roku budżetowego, a także miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe i ich korekt według potrzeb
 • wprowadzanie danych do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w zakresie sprawozdań budżetowych
 • sporządzanie dokumentacji pomocniczej dotyczącej zobowiązań jednostki
 • sporządzanie wydruków z rejestrów oraz kontrola kompletności dowodów księgowych, a także prowadzenie ewidencji dokumentów wydawanych na zewnątrz Oddziału w szczególności na wniosek organów kontrolujących w zakresie wydatków budżetowych
 • sprawdzanie dowodów księgowych w zakresie kompletności podpisów, pieczęci oraz zapisów dotyczących daty uregulowania zobowiązania
 • uzgadnianie zapisów analitycznych i syntetycznych na kontach oraz analiza kartotek wydatków


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu (kontrahenci Urzędu w celu wyjaśnienia rozbieżności w ewidencji rozrachunków


kilka razy w roku: inne jednostki administracji publicznej w celu rozwiązania bieżących problemów i wątpliwości związanych z ewidencją księgową oraz klasyfikacją budżetową


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze:3 010- 3 300 zł + dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz.1233).


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 21.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 24.11.2021
Menedżer ds. Klienta Indywidualnego ​ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 22.11.2021
Młodszy specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.11.2021
Dyrektor Działu Obsługi Klienta 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 22.11.2021
Specjalista w Wydziale Najmu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more