0

aplikacje

id #2576135 17.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane zastrzeżonych do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej

41-709 Ruda Śląska ul. Jadwigi Markowej 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robót budowlanych
 • sprawdzanie kompletności zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomień o zakończeniu budowy oraz przygotowywanie projektów zaświadczeń w związku z zakończeniem budów
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych służących jako dowód w postępowaniu administracyjnym
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień
 • prowadzenie ewidencji zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach okresowych obiektów wielkopowierzchniowych
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych w ramach kontroli zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej Inspektoratu
 • prowadzenie rejestrów określonych w przepisach szczególnych,


Warunki pracy

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni kontakt z klientami konieczna komunikatywność i odporność na stres. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na I piętrze. Budynek nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla niepełnosprawnych, wejście główne do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd dla niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o pracę, przy uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody, techniki, które będą stosowane podczas naboru to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci proszeni są o podaniu numeru telefonu. Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do PINB). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy można uzyskać pod numerem telefonu 32 771 66 61 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8,00-16,00Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obsługa komputera i urządzeń
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bydgoszcz 29.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 29.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more