0

aplikacje

id #2576133 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Departamencie Finansowym

01-171 Warszawa ul. Młynarska 46

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe w informatycznym systemie finansowo – księgowym oraz przygotowuje przelewy elektroniczne przy pomocy aplikacji NBE NBP
 • Opisuje na bieżąco dowody księgowe stanowiące zobowiązania Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz zatwierdza dowody księgowe pod względem formalno – rachunkowym, a także przedkłada do zatwierdzenia dowody księgowe Głównemu Księgowemu i Dyrektorowi Generalnemu
 • Obsługuje finansowo – księgowe dochody budżetowe oraz terminowo przekazuje dochody budżetowe na centralny rachunek dochodów budżetu państwa
 • Prowadzi dokumentację oraz na bieżąco nalicza wynagrodzenia pracowników Biura, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków komisji lekarskich przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Prowadzi sprawy związane z zawieraniem przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta umów cywilno-prawnych
 • Prowadzi sprawy związane z delegacjami służbowymi (wystawia polecenia podróży służbowych, rozlicza podróże służbowe oraz zaliczki udzielane pracownikom)
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dochodzenia należności oraz sporządza kwartalne zestawienia sald należności wraz z analizą zaległości, a także dokonuje odpisów aktualizujących należności oraz sporządza noty odsetkowe
 • Wykonuje prace kancelaryjne związane z obsługą korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Departamentu Finansowego


Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 

 • Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kadry@rpp.gov.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w komórkach finansowo – księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w zakresie naliczania wynagrodzeńpozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących wyższe stanowiska państwowe
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów: NBE NBP, Trezor, pakietu MS Office
 • Sumienność, dyspozycyjność, dokładność
 • Umiejętność logicznego i analitycznego
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Sosnowiec 02.12.2021
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 30.11.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more