0

aplikacje

id #2576123 17.11.2021

starszy inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw monitoringu realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza bieżące, kwartalne i roczne analizy z przebiegu realizacji budżetu Wojewody dotyczące stopnia wykorzystania środków przez jednostki administracji zespolonej i komórki urzędu;
 • Planuje oraz prowadzi monitoring realizacji wykonania inwestycji finansowanych ze środków budżetu Wojewody;
 • Realizuje bieżące sprawy z zakresu administracji zespolonej. Udziela odpowiedzi, gromadzenie i przekazywanie informacji. Sporządza raporty, sprawozdania, prezentację i inne informacje (pisma) dotyczące działalności jednostek administracji zespolonej i niezespolonej w województwie zachodniopomorskim;
 • Sporządza, na podstawie przedłożonych do wydziału informacji opisowych z realizacji budżetu zadaniowego, zestawienia osiągniętych wartości mierników;
 • Koordynuje działania w zakresie kontroli zarządczej w wydziale;
 • Nadzoruje i koordynuje zadania związane z prowadzeniem rejestrów pomiaru mierników w zakresie podzadań i działań przypisanych wydziałowi.


Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

REKRUTACJA:


1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata


×        Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,


×        Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,


×        Do składania dokumentów zachęcamy również osoby o specjalnych potrzebach, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu


×        Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,


×        Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu


×        Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone  z przyczyn formalnych,


×        Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania


×        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,


×        Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,


×        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście  w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 26.11.2021
Dyrektor Handlowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 26.11.2021
Polska, Kalisz 26.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more