0

aplikacje

id #2576114 17.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw interoperacyjności europejskiej w Wydziale Interoperacyjności Europejskiej Departamentu Poboru Opłat Drogowych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje organizacyjnie i merytorycznie KAS do uruchomienia usługi EETS w nowym systemie poboru opłaty elektronicznej SPOE KAS.
 • Realizuje sprawy związane z Europejską Usługą Opłaty Elektronicznej, w tym sprawy związane z: negocjacjami, koordynacją procesu akredytowania i testowania dostawcy EETS, zawarciem i nadzorowaniem umów z dostawcami.
 • Prowadzi sprawy dotyczące współpracy międzynarodowej, w tym w ramach Unii Europejskiej, w zakresie interoperacyjności europejskiej oraz konkurencyjnego rynku w zakresie poboru opłat drogowych w Polsce, utrzymywania relacji z zagranicznymi partnerami oraz dostawcami działającymi w obszarze EETS, w tym m.in. EETS Facilitation Platform, oraz Komisją Europejską.
 • Uczestniczy w pracach nad modyfikacjami SPOE KAS .Opracowuje i aktualizuje na stronie internetowej KAS wymagane ustawowo informacje i wykazy w zakresie EETS.
 • Uczestniczy w postępowaniach przed Komisją pełniącą funkcję Organu Pojednawczego w przypadku złożenia przez dostawcę EETS wniosku do ministra właściwego do spraw transportu o jej powołanie.
 • Uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z tematyką EETS na poziomie krajowym oraz europejskim.
 • Uczestniczy w pracach związanych z zamawianiem usług związanych z akredytacją dostawców, w tym w postępowaniach przetargowych, w komisjach przetargowych, pracach nad specyfikacją zamówień na potrzeby realizacji zadań ustawowych KAS.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r., przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdynia 25.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 25.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 24.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lobez 25.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more