0

aplikacje

id #2479277 11.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw funduszy europejskich w Wydziale ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje i składa wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w celu pozyskania dofinansowania dla projektów planowanych do realizacji
 • przygotowuje i składa wnioski o płatność pośrednią/końcową w ramach realizacji projektów objętych wsparciem Unii Europejskiej
 • przygotowuje wnioski we współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi Urzędu o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa oraz wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • przygotowuje materiały promocyjne i informacyjne (w tym przeprowadza procedury zamówień publicznych do 130 000 zł oraz współpracuje z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości powyżej 130 000 zł) oraz przygotowuje i umieszcza na stronie internetowej Urzędu informacji na temat stanu realizacji projektów
 • bierze udział w realizacji projektów w części finansowej od pozyskania dofinansowania na realizację projektów, rozliczeń z Wykonawcami, aktualizację harmonogramów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kwalifikowalności wydatków
 • prowadzi sprawozdawczość z realizowanych projektów dla instytucji zewnętrznych w celu wywiązania się z obowiązku okresowego składania sprawozdań z postępu realizacji projektu w ujęciu rzeczowym i finansowym oraz prowadzi udokumentowaną współpracę z podmiotami zewnętrznymi
 • bierze udział w pracach komisji przetargowej (w tym bada i ocenia złożone oferty), bierze udział w spotkaniach z Wykonawcami i komórkami merytorycznymi Urzędu oraz z przedstawicielami nadrzędnych instytucji w zakresie realizowanych projektów
 • gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizowanymi projektami w trakcie i po zakończeniu projektów


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Warunki uciążliwe: - zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3568,12 zł - 3927,78 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 19.10.2021
inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 20.10.2021
Specjalista ds. BHP (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 20.10.2021
Kierownik Narzędziowni 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more