0

aplikacje

id #2479259 11.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biura Szefa Urzędu

00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje dokumentację aplikacyjną dla projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, wprowadza do niej zmiany oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze w ramach realizowanych projektów.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją działań przewidzianych w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych pod względem formalnym.
 • Przeprowadza procedurę wyboru wykonawców dla zamówień, których wartość nie wymaga stosowania trybów przetargowych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, dotyczącej działań wchodzących w zakres projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w szczególności pod kątem zgodności z wytycznymi danego funduszu i zakresem tych projektów.
 • Współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Sporządza analizy i zestawienia na potrzeby przełożonych, kierownictwa Urzędu oraz instytucji zewnętrznych.
 • Opracowuje stanowiska do programów wieloletnich i rocznych instrumentów finansowych, w zakresie właściwości Szefa Urzędu.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.
 • Wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych, związane z funkcjonowaniem biura.


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze.


Wyjazdy służbowe.


Obsługa klientów zewnętrznych.


Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające
prawidłowych i podpisanych własnoręcznie oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w
„wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA -
INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE. Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń,
które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem
http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen


Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest
obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w
ogłoszeniu. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A
WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANYM OBYWATELSTWIE POLSKIM. W przypadku przedstawienia dokumentów w
języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Planista Produkcji - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 14.10.2021
PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Elbląg 14.10.2021
KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełmno 14.10.2021
INSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more