0

aplikacje

id #2479256 11.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw administracyjnych w Biurze Administracji i Logistyki

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów umów, związanych z administrowaniem obiektami zajmowanymi przez Urząd
 • przygotowywanie projektów umów z dostawcami mediów oraz prowadzenie rejestru umów, których płatnikiem jest Urząd lub innych zleconych
 • opisywanie faktur pod względem merytorycznym dotyczących kosztów utrzymania i usług oraz zakupów Urzędu
 • współpraca w zakresie administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi Urzędowi w trwały zarząd lub użytkowanymi na podstawie umów oraz współpraca w zakresie utrzymania ich w technicznej sprawności
 • prowadzenie spraw oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarowania przez Urząd odpadami niebezpiecznymi


Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu uzgodnienia, uzyskiwanie informacji i wyjaśnień od firm współpracujących z ŁUW wynikających z realizowanych zadań na tym stanowisku


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Inne informacje:


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3000 zł  + dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz.1233).


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
praca/staż w administracjipozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie, zamówień publicznych, finansów publicznych, kpa, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Rzeszów 13.10.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Żagań 13.10.2021
  SPECJALISTA DS. HANDLU I MARKETINGU 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rzeszów 13.10.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Słupsk 13.10.2021
  PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more