0

aplikacje

id #2479010 10.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw Praw Człowieka w Wydziale ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje bieżące orzecznictwo ETPCz w celu zidentyfikowania orzeczeń wydanych przeciwko Polsce, opracowuje treść aktualności dotyczących danego orzeczenia oraz publikuje je na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Cyklicznie redaguje newsletter zawierający informacje na temat orzecznictwa ETPCz, a także innych istotnych wydarzeń dotyczących ochrony praw człowieka.
 • Analizuje orzeczenia ETPCz zapadłe przeciwko Polsce pod kątem stwierdzonych naruszeń Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sporządza i wysyła pisma do prezesów właściwych sądów celem upowszechnienia orzeczeń wśród sędziów, a także sporządza informacje dla koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sądach.
 • Zleca tłumaczenia wybranych orzeczeń wydanych przeciwko Polsce oraz innym państwom członkowskim Rady Europy, dokonuje tłumaczenia zestawień tematycznych ETPCz dotyczących poszczególnych grup zagadnień związanych z najczęściej stwierdzonymi naruszeniami Konwencji, a także na bieżąco współpracuje z biurem tłumaczy.
 • Sporządza, na wniosek Pełnomocnika MSZ, projekty opinii na temat zasadności skarg kierowanych przeciwko Polsce w sprawach powtarzalnych dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
 • Monitoruje decyzje wydawane przez Komitet Ministrów Rady Europy pod kątem rezolucji końcowych dotyczących wykonywania orzeczeń w sprawach przeciwko Polsce, a także publikuje informacje na temat wydanych rezolucji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Gromadzi i porządkuje dane statystyczne dotyczące działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi, uwag i instrukcji dotyczących zagadnień związanych z konwencyjnym systemem ochrony praw człowieka
 • Udziela właściwym komórkom organizacyjnym departamentu informacji związanych z działalnością wydziału (kwestie budżetowe, realizacja planu działań MS, analiza ryzyka itp.).


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- praca pod presją czasu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


 


Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Jeśli oferta spełni wymagania formalnę, o kolejnym etapie naboru poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 14 dniach od zakończenia naboru.


 


Zapoznaj się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kielce 22.10.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 22.10.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji / montażu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more