0

aplikacje

id #2478999 10.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Finansowym

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje i weryfikuje poprawność dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzi ewidencję księgową w zakresie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych (dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych m.in. faktury, rachunki, wyciągi bankowe itp.)
 • uzgadnia konta księgowe dochodów budżetowych i wydatków budżetowych,
 • sporządza miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe oraz współuczestniczy w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz informacji wymaganych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • obsługuje informatycznie budżet państwa w systemie TREZOR, w tym w szczególności w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • bierze udział w czynnościach inwentaryzacyjnych (potwierdzenia sald, weryfikacja sald kont księgowych),
 • gromadzi, przechowuje i archiwizuje dokumenty w zakresie stanowiska pracy.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO.


 


Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-25-44.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w komórkach ds. finansów i księgowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych oraz
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Słupsk 13.10.2021
LIDER GRUPY WYBIJANIA DZIAŁU BY PRODUKT 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Elbląg 14.10.2021
KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żagań 13.10.2021
SPECJALISTA DS. HANDLU I MARKETINGU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gorlice 13.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more