0

aplikacje

id #2478997 10.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw egzekucji administracyjnej w Wydziale Egzekucji Administracyjnej, Departament Systemu Podatkowego

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje projekty aktów wykonawczych w zakresie egzekucji i zabezpieczania należności pieniężnych, pomocy międzynarodowej w dochodzeniu i zabezpieczaniu należności pieniężnych oraz likwidacji ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa lub powiatu. Bierze udział w prowadzeniu prac legislacyjnych aktów wykonawczych, opiniuje projekty aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz interpretuje przepisy w wyżej wymienionym zakresie.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów oraz podmioty zewnętrzne pod kątem zapewnienia zgodności projektowanych przepisów z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
 • Opracowuje projekty interpretacji przepisów w obszarze egzekucji i zabezpieczania należności pieniężnych, wzajemnej pomocy (międzynarodowej) przy dochodzeniu i zabezpieczaniu należności pieniężnych oraz likwidacji ruchomości.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na: petycje, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli oraz innych organów.
 • Analizuje zgłaszane przez organy egzekucyjne, organy likwidacyjne, wierzycieli, komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów oraz podmioty zewnętrzne spoza administracji publicznej problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, a także analizuje orzecznictwa sądów administracyjnych i sądów powszechnych w powyższym zakresie.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania prasowe w zakresie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
 • Organizuje spotkania, narady i konferencje związane z problematyką administracyjną postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego i likwidacyjnego oraz wzajemnej pomocy w dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 20.10.2021
Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koszalin 19.10.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI- BETONIARZ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 19.10.2021
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 19.10.2021
Młodszy rekruter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more