0

aplikacje

id #2475090 08.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw archiwum i koordynacji czynności kancelaryjnych w Wydziale Administracji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

60-763 Poznań ul. Siemiradzkiego 5a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje oraz weryfikuje dokumentację dostarczoną i usystematyzowaną przez komórki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzi jej ewidencję, a w systemie EZD przejmuje dokumentację w postaci elektronicznej,
 • Przygotowuje materiały archiwalne do przekazania i bierze udział w ich przekazaniu do właściwego Archiwum Państwowego w celu umożliwienia wieczystego przechowywania dokumentacji kat. A w Archiwum Państwowym, zgodnie z Ustawą o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach,
 • Nadzoruje prawidłowość prowadzenia składów chronologicznych w celu zapewnienia późniejszego właściwego przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego, a także bieżącego jej wypożyczania,
 • Prowadzi bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw w celu zapewnienia zgodności z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej,
 • Wydziela do brakowania dokumentację niearchiwalną, dla której minął okres obowiązkowego przechowywania, występuje o zgodę na brakowanie, przygotowuje stosowne w tym zakresie spisy dokumentacji i protokołów w celu zapewnienia porządku i zwolnienia miejsca w magazynach archiwalnych,
 • Kontroluje prawidłowości przechowywania dokumentacji w komórkach organizacyjnych,
 • Sporządza roczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 • Nadzoruje akty prawne wewnętrznie regulujące pracę kancelaryjno – archiwalną.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
wysiłek fizyczny,
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasuInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze archiwum

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office)
 • Kompetencje: samodzielność, skrupulatność, dokładność, rzetelność,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
Koordynator Działu Szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more