0

aplikacje

id #2475021 08.10.2021

SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI W DZIALE DRÓG

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/8334


Obowiązki:

Opracowywanie planów sytuacyjnych z przekrojami poprzecznymi, planowanych zadań do realizacji przez Dział Dróg, przygotowywanie zadań do realizacji, w szczególności zadań polegających na rozpoznaniu uwarunkowań realizacyjnych pod kątem własności i zarządzającego terenem, uzyskiwanie opinii, stanowiska właścicieli uzbrojenia podziemnego, uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomością na terenach będących własności Gminy Miasta Gdańska, inicjowanie procesu związanego ze zmianą klasoużytku gruntu z działki rolnej na użytek drogowy, uzyskiwanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych m.in. decyzji wodno-prawnych, opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, występowanie ze zgłoszeniem robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, w celu uzyskania akceptacji planowanych robót od Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz obsługa tych zgłoszeń przygotowywanie odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski wykonywanie innych zadań i poleceń wydawanych przez przełożonych. przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, BHP, p.poż. i OC. Praca biurowo terenowa, przy czym w terenie do 50% czasu pracy.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, brak

Pozostałe wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne o specjalności drogowej oraz 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe techniczne o specjalności drogowej oraz 2 lata stażu pracy znajomość przepisów: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o Zamówieniach Publicznych, ustawy o Ochronie Tajemnicy Państwowej i Służbowej, znajomość pakietu Office, czynne prawo jazdy kat. B, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Pożądane: znajomość topografii miasta, umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku.


Miejsce pracy: Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Staż pracy: lata: 4

Wymagane dokumenty: List motywacyjny, oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa), kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe), kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,oraz na podstawie art. 221 par. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r.,nr 21, poz.94 ze zm.), w związku z art. 6 i 13 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.: oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii oraz oświadczenie, wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, jeśli przekazane dane osobowe wykraczają poza wskazany wyżej zakres ( na podst. art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz.94 ze zm.).Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. dokumentacji na czas

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 19.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 19.10.2021
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more