0

aplikacje

id #2475014 08.10.2021

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W DZIALE DRÓG

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/8333


Obowiązki:

Przeprowadzanie objazdów dróg i przeglądów doraźnych dróg, ulic, placów oraz parkingów w zakresie oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników i infrastruktury drogowej. Przeprowadzanie rocznych przeglądów stanu technicznego schodów, określanie potrzeb i opracowywanie planów kwartalnych oraz rocznych remontów bieżących dróg, ulic, placów i parkingów. Przygotowywanie warunków technicznych do opracowania specyfikacji zamówień publicznych dot. zadań prowadzonych przez Dział Dróg, obsługa merytoryczna wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Organizacja i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad realizacją warunków umownych powierzonych do realizacji umów. Zlecanie, nadzorowanie, odbieranie, rozliczanie i odbiór realizowanych robót, udział w przygotowywaniu, prowadzeniu i rozstrzyganiu przetargów na remonty w zakresie bieżącego utrzymania dróg, prowadzenie ewidencji: postulatów, wniosków i notatek prasowych. Badanie w terenie zasadności wniosków, postulatów i krytyki prasowej oraz udzielanie odpowiedzi zainteresowanym, opiniowanie i parafowanie umów pod względem ich zgodności z SWZ w postępowaniu przetargowym. Reagowanie na wszelkie stwierdzone lub zgłoszone nieprawidłowości, zniszczenia i awarie występujące w pasie drogowym oraz podejmowanie działań zabezpieczających i naprawczych, przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla ruchu drogowego, wynikającym ze stanu technicznego dróg, przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, BHP, p.poż. i OC. Praca biurowo terenowa, przy czym w terenie powyżej 50% czasu pracy.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie branżowe, techniczne

Pozostałe wymagania:

  • niezbędne: wykształcenie średnie techniczne o specjalności drogowej, co najmniej 6 lat stażu pracy, czteroletnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji na stanowisku kierownika robót drogowych, bądź inspektora nadzoru robót drogowych. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej znajomość przepisów: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o Zamówieniach Publicznych, ustawy o Tajemnicy Państwowej i Służbowej, znajomość pakietu Office, czynne prawo jazdy kat. B, umiejętność redagowania pism, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Pożądane: wykształcenie wyższe techniczne o specjalności drogowej, co najmniej 4 lata stażu pracy, ośmioletnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji na stanowisku kierownika robót drogowych, bądź inspektora nadzoru robót drogowych, znajomość programu kosztorysowego: Norma, znajomość topografii miasta, umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku.


Miejsce pracy: Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 6

Wymagane dokumenty: List motywacyjny, oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa), kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe), kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, oraz na podstawie art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz.94 ze zm.), w związku z art. 6 i 13 ustawy o pracownikach

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bochnia 19.10.2021
Operator produkcji- zapewniony transport 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Praca w dziale handlowym przy obsłudze magazynu. 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 19.10.2021
Młodszy rekruter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more