0

aplikacje

id #2471292 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikuje złożone przez inne komórki organizacyjne KWP wnioski o przeprowadzenie procedury przetargowej, w szczególności powyżej „progów unijnych”, wymagających ogłoszenia o zamówienia;
 • opracowuje i przedstawia do akceptacji Naczelnika Wydziału merytorycznego oraz Głównego Księgowego wniosek o wszczęcie procedury przetargowej i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 • uczestniczy w pracach Komisji Przetargowych w szczególności poprzez : - koordynację prac Komisji, - sporządzanie dokumentacji przetargowej, - udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dot. treści ogłoszenia i SIWZ, - udzielanie odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania informacje o naruszeniu prawa;
 • monitoruje przebieg i wspomaga realizację zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • przygotowuje i prowadzi postępowania zarówno o wartości powyżej jak i poniżej „progów unijnych”;
 • kontroluje zawieranie umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych;
 • sporządza roczne sprawozdanie z przeprowadzonych postępowań i zawartych umów;
 • sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidywane są w danym roku finansowym wraz z zamieszczeniem na stronie internetowej Zamawiającego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa w godzinach 7:30-15:30,

 • czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • konieczność przemieszczania się po obiekcie,

 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.652,85 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).


Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!


Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.


      Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 18.01.2022 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wyszków 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 14.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik B+R 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more