0

aplikacje

id #2471286 07.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Zespole Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

15-003 Białystok Sienkiewicza 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje wpisów do kart mundurowych na podstawie rozkazów personalnych, rozlicza funkcjonariuszy i pracowników z nienależnych sortów mundurowych, przedmiotów specjalnych i odzieży roboczej.
 • Dokonuje zakupów, sprawdza dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) pod względem merytorycznym, analizuje je pod względem zgodności z zawartymi umowami, sporządza dokumenty magazynowe przychodowo – rozchodowych.
 • Comiesięcznie uzgadnia ewidencję magazynową.
 • Sporządza listy wypłat równoważników za umundurowanie i pranie oraz naprawę przedmiotów wyposażenia specjalnego.
 • Przygotowuje dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmioty mundurowe i specjalne ( sporządza opis przedmiotu zamówienia i szacuje wartości zamówienia), uczestniczy w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowuje dokumentację w przedmiocie zakupów o wartości progowej.
 • Sporządza analizy i informacje w zakresie zapasów magazynowych i wydatków na poszczególnych pozycjach analitycznych budżetu oraz współuczestniczy w opracowaniu planów i korekt planu rzeczowo – finansowego i zamówień publicznych.
 • Zbiera informację w zakresie zakupu umundurowania wyposażenia specjalnego oraz środków higieny.


Warunki pracy

- kontakt osobisty i telefoniczny z klientem zewnętrznym oraz funkcjonariuszami
i pracownikami komórek organizacyjnych urzędu,


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku jednostki
w pomieszczeniu biurowym,
- narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe,
- warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.


Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).


Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Proponowane

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 20.10.2021
Kierownik Narzędziowni 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more