0

aplikacje

id #2471275 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi oraz eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów

31-571 Kraków Ul. Mogilska 109

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielnie pełni nadzór inwestorski (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzoruje prace w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i odgromowych oraz alarmowych,
 • uczestniczy w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikuje dokumentację projektową i opracowania sporządzane przez biura projektów,
 • koordynuje zadania związane z zaopatrzeniem pracowników obsługi i konserwatorów Wydziału oraz KMP/KPP garnizonu małopolskiego w materiały do konserwacji, sprzęt i narzędzia,
 • przygotowuje dokumentację techniczną dla zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (w tym m.in. określa zakres robót, sporządza kosztorys inwestorski) oraz dokumentację formalno-prawną niezbędną do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),
 • wykonuje bieżące kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych z równoczesnym przedkładaniem propozycji dalszego postępowania oraz wykonuje okresowe kontrole, sprawdza stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz realizuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych,
 • sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z budową i przebudową linii elektrycznych w budynkach podległych KWP w Krakowie, zleca i nadzoruje prace w zakresie utrzymania obiektów służbowych, wykonuje czynności techniczne związane z pomiarami w urządzeniach i sieciach
energetycznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych
urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W liście motywacyjnym należy podać
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 25.10.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Koordynator Zespołu Płac - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tarnobrzeg 25.10.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more