0

aplikacje

id #2471265 07.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw Przygotowania Inwestycji w Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Wydział Przygotowania Inwestycji

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z Oddziałami i komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentów opracowywanych przez Oddziały GDDKiA w ramach przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych z programów rządowych (PBDK 2014 -2023, PB 100 Obwodnic),
 • Analizuje i opiniuje drogową dokumentację projektową pod względem poprawności przyjmowanych rozwiązań i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz jej zgodności z obowiązującymi wzorcami i procedurami dla podjęcia właściwej decyzji inwestorskiej,
 • Bierze udział w kluczowych elementach procesu przygotowania inwestycji w tym w wybranych posiedzeniach rad technicznych (RT) oraz posiedzeniach oceniających przedsięwzięcia inwestycyjne dla dróg krajowych,
 • Opiniuje Programy Inwestycji w zakresie harmonogramu i zakresu rzeczowego procesu przygotowawczego,
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma Oddziałów GDDKiA, biur projektowych oraz innych jednostek i osób w celu zachowania prawidłowości przyjmowanych rozwiązań i jednolitej polityki w zakresie projektowania dróg w tym rozwiązań geometrii projektowanej drogi,
 • Analizuje problemy i przygotowuje informacje celem udzielenia odpowiedzi na wystąpienia poselskie i senatorskie oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski i skargi urzędów administracji rządowej i samorządowej, organizacji i stowarzyszeń, a także na skargi obywateli w sprawach dotyczących procesu przygotowania inwestycji oraz rozwiązań technicznych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


-  reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


  niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z


uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie przygotowania lub realizacji inwestycji - praca w administracji lub jednostce projektowej lub wykonawstwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania inwestycji tj.: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość zasad projektowania dróg,
 • Znajomość procedur
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kielce 22.10.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
Koordynator Działu Szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more