0

aplikacje

id #2471259 07.10.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje sposób realizacji zadań pomocy społecznej przez samorządy, w tym poprzez prowadzenie indywidualnych spraw, skarg i wniosków.
 • Przeprowadza kontrole jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie poziomu świadczonych usług, w tym w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
 • Przeprowadza kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
 • Przygotowuje projekty decyzji zezwalających lub cofających zezwolenie na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 • Prowadzi rejestr domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek udzielających tymczasowego schronienia, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców.
 • Ustala zakres i formy współpracy wojewody z podmiotami niepublicznymi w celu zapewnienia sprzyjających warunków dla rozwoju III sektora i wsparcia pomocy instytucjonalnej oraz przeprowadzanie kontroli w podmiotach niepublicznych, w tym kontroli powierzonych przez właściwego ministra do spraw zabezpieczenia społecznego.


Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
oświetlenie dzienne i sztuczne
stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero
stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW
w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata •         Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

 •         Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

 •         Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone               w niniejszym ogłoszeniu.


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu •         Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

 •         Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania •         Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub      e-mailem,

 •         Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,

 •         Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPECJALISTA D/S ROZWOJU, ROZLICZEŃ I NADZORU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more