0

aplikacje

id #2471258 07.10.2021

młodszy inspektor zakładów górniczych

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa odkrywkowego

80-435 Gdańsk ul. Biała 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowaniu akcji ratowniczych oraz dokonywaniu analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje, w rocznym horyzoncie czasowym, projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu


Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki (hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wilgotność),

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,

 • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,

 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,

 • praca na stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,

 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/MI/ODK”. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 58) 340 07 30.Wymagania związane
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Pracownik produkcji (k/m) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 25.10.2021
Informatyk 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 25.10.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 25.10.2021
Polska, Łódź 25.10.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more