0

aplikacje

id #2471257 07.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw koordynowania projektu „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach programu „Sprawiedliwość” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­Odpowiada za realizację zadań w ramach projektu „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, w szczególności za bieżące zarządzanie projektem, kontrolę osiągania zakładanych rezultatów w projekcie, nadzorowanie dokumentacji finansowej, w tym zarządzanie budżetem projektu oraz komunikację z pracownikami Biura i instytucjami zewnętrznymi, w tym z Operatorem Programu.
 • ­Odpowiada za dokumentację związaną z realizacją projektu, w tym niezbędną do udzielenia zamówienia publicznego, oraz za jej kompletowanie i przekazywanie do instytucji zewnętrznych.
 • ­Przygotowuje zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.
 • ­Analizuje i monitoruje działania realizowane w projekcie oraz podejmuje działania naprawcze w razie potrzeby.
 • ­Nadzoruje realizację projektu pod kątem usprawnienia funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ­Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 20.10.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more