0

aplikacje

id #2471196 07.10.2021

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (NR 4462)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/4462


Obowiązki:

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE


Oferujemy:

1. Stałą pracę, na pełen etat.

2. Pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia.

3. Atrakcyjne wynagrodzenie.

4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

5. Awanse związane z podwyższaniem uposażenia.


Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

1. Wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny.

2. Wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny.

3. Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby.

4. Wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia.

5. Raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie.

6. Nagrody uznaniowe.

7. Nagrody jubileuszowe.

8. Dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie.

9. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, brak

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania stawiane kandydatom, określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.): art. 38. W Służbie Więziennej służbę może pełnić osoba:a. posiadająca obywatelstwo polskie,b. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,c. korzystająca z pełni praw publicznych,d. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,e. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,f. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,g. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,h. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Wymagania:- wykształcenie min. średnie. Dodatkowym atutem będzie: predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, ukończenie szkoleń oraz certyfikaty w zakresie samoobrolny i sztuk walki.


Miejsce pracy: 86-010 Koronowo, powiat: bydgoski, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Mianowanie

Wymagane dokumenty: Kandydat do służby składa następujące dokumenty:1. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Areszt Śledczy w Bydgoszczy oraz stanowisko o które się ubiega;2. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.UWAGA proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;3. kserokopie świadectw pracy lub służby;4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;5. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;6. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;Oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 1. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres:Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy,ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy)z dopiskiem Nabór. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 04.09.2021
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 03.09.2021
STRAŻNIK (NR 3820) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Inowrocław 25.08.2021
OPIEKUN/WYCHOWAWCA W PRZEDSZKOLU (NR 2134) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Grudziądz 29.06.2021
MŁODSZY STRAŻNIK 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 20.09.2021
STRAŻNIK MIEJSKI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more