0

aplikacje

id #2471159 07.10.2021

MŁODSZY(A) PIELĘGNIARZ(KA) (NR 4464)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/4464


Obowiązki:

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowy m lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

ZAKŁAD KARNY W KORONOWIEWymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, medyczne

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), medyczne

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:1) posiadająca obywatelstwo polskie;2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;3) korzystająca z pełni praw publicznych;4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


Miejsce pracy: 86-010 Koronowo, powiat: bydgoski, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Mianowanie

Wymagane dokumenty: Kandydat do służby składa następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko o które się ubiega; wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.UWAGA proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; kserokopie świadectw pracy lub służby; kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień; kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy; oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej Dokumenty należy składać W TERMINIE DO DNIA 30.11.2021 r.Za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy) z dopiskiem NabórW przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 30.11.2021 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 5855342.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Pielęgniarka/Pielęgniarz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pielęgniarka/Pielęgniarz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nysa 09.10.2021
PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Karpacz 20.08.2021
Praca dla Pielęgniarki z rosyjskim Jelenia Góra 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more