0

aplikacje

id #2471106 07.10.2021

PRACOWNIK DO SPRAW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU PUBLICZNEGO W REFERACIE INFRASTRUKTURY.

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/4653


Obowiązki:


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów organizacji ruchu,
zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,
wydawanie zezwoleń i warunków technicznych na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej poprzez umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej, oraz naliczanie stosownych opłat,
wydawanie zezwoleń na wykonanie robót na drogach wewnętrznych będących w zarządzie Gminy,
wydawanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego (w tym nośnika reklamowego) poza pasem drogowym dróg gminnych,
wydawanie zgody oraz warunków technicznych na lokalizacje zjazdu z drogi publicznej,
uzgadnianie projektów budowlanych budowy i przebudowy zjazdów z drogi publicznej,
wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdami ponadnormatywnymi po drogach będących w zarządzie Gminy,
współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury drogowej,
współpraca ze Starostą rzeszowskim oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie utrzymania, remontów oraz przebudowy dróg publicznych przebiegających przez teren gminy, pozostających w ich zarządzie.
zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie przystanków komunikacyjnych, węzłów przesiadkowych, systemu informacji dla pasażerów,
koordynacja rozkładów jazdy przewoźników w regularnym transporcie drogowym na terenie gminy, oraz podawanie ich do publicznej wiadomości,
przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez uprawnione podmioty.Wymagania:

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), budowlane

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: Ukończone studia wyższe, preferowany kierunek Budownictwo w specjalności Drogi i Mosty; Staż pracy nie wymagany, mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z infrastrukturą drogową lub w administracji publicznej; Znajomość przepisów : ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.735), ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jedn.Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.),; Umiejętność obsługi programów MS Word, Excel; Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.; Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwoskarbowe; Nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność; Umiejętność czytania i interpretowania przepisów; Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej; Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; Rzetelność, cierpliwość i pracowitość; Dobra znajomość obsługi komputera.


Miejsce pracy: 36-007 Krasne 121, powiat: rzeszowski, woj: podkarpackie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: życiorys (CV); kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia; oświadczenie

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Mołdawia, Krasne 21.08.2021
PRACOWNIK WULKANIZACJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Mołdawia, Krasne 05.10.2021
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more